กฎระเบียบที่ควรรู้

การจ้างแรงงานท้องถิ่น

นอกเหนือจากหน้าที่และข้อปฎิบัติในกรณีที่บริษัทต้องการนำเข้าและจ้างแรงงานต่างชาติทำงานใน สปป. ลาว ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทความฉบับก่อนหน้านี้ นายจ้างยังจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างแรงงานท้องถิ่น ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างในการบริหารจัดการด้านแรงงานในกิจการของตนต่อไป

กิจการใดๆใน สปป. ลาว จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจ้างคนลาวก่อนเป็นอันดับแรกและกรณีที่มี ความจำเป็นเท่านั้น นายจ้างจึงจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ โดย สปป. ลาวได้กำหนดอัตราส่วนของจำนวน แรงงานต่างชาติต่อแรงงานลูกจ้างทั้งหมดในกิจการหนึ่งๆไว้ดังนี้ แรงงานต่างชาติจะต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 สำหรับ แรงงานประเภทใช้แรงทั้งหมดในกิจการนั้น และไม่เกินร้อยละ 20 สำหรับแรงงานใช้ทักษะ ความรู้หรือ ความชำนาญเฉพาะทางทั้งหมดในกิจการนั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังเปิดช่องให้นายจ้างสามารถจ้างแรงงาน ต่างชาติเกินอัตราส่วนดังกล่าวได้หากมีความจำเป็น แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้ สปป. ลาวยังกำหนดให้แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานใน สปป. ลาว มีหน้าที่ต้องถ่ายทอดความ รู้ด้านวิชาการ เทคนิคให้แก่แรงงานลาว ซึ่งอาจรวมถึงฝึกฝนแรงงานลาวให้สามารถนำวิชาการและเทคนิคไปปฏิบัติ ได้ด้วย และในส่วนของนายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติในกิจการของตนนั้น จะต้องจัดทำแผนและจัดการให้แรงงาน ต่างชาติถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ เทคนิคให้แก่แรงงานลาวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดสัญญาจ้างของแรงงานต่างชาติ นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แรงงานลาวสามารถทำงานแทนแรงงานต่างชาติได้ และเมื่อแรงงานลาวสามารถทำงาน แทนลูกจ้างต่างชาติได้แล้ว ปัญหาขาดแคลนบุคลากรและแรงงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และประเภทงานใน สปป. ลาว ก็จะลดน้อยลงไปด้วยกลับหน้าหลัก