กฎระเบียบที่ควรรู้

ประกันสังคม

ภายใต้กฎหมายประกันสังคมของ สปป. ลาว มีการกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างต้องเข้าระบบประกัน สังคมในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ถึงแม้ว่าจะเป็นกิจการของสาขา สำนักงานใหญ่ หากมีลูกจ้าง ไม่ถึง 10 คน กิจการของสาขาดังกล่าวก็ต้องเข้าระบบประกันสังคม

ทั้งนี้ กฎหมายประกันสังคมของ สปป. ลาว ไม่ได้บังคับใช้กับกิจการทุกประเภทใน สปป. ลาว โดย กฎหมายประกันสังคมมีการกำหนดประเภทของกิจการบางลักษณะที่ไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายนี้ ยกตัวอย่างเช่น เจ้า หน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ผู้ที่ทำงานสถานฑูต คนต่างชาติที่ทำงานในบริษัทที่ตั้งอยู่ใน สปป. ลาว ซึ่งเป็นบริษัทที่มี สาขาอยู่หลายประเทศ โดยทำงานเป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน ลูกจ้างในบริษัทที่มีบริษัทในเครืออยู่ หลายประเทศและ ถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป นักเรียน นักศึกษา แพทย์ฝึกงาน หรือ ผู้เข้าอบรมอื่นๆ ที่ไม่ ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง

โดยทั่วไป ในแต่ละเดือนนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินสมทบให้แก่กองทุน ประกันสังคม ตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งนายจ้างมีหน้าที่ต้องหักค่าจ้างของลูกจ้างและออกเงินสมทบ ของนายจ้างเอง เพื่อนำเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคม

ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือที่เรียกว่าผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีต่อ ไปนี้ จากกองทุนประกันสังคม

  1. ผู้ประกันตนมีสิทธิรับบริการทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่องค์กรประกันสังคม กำหนดและตนเลือกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริการทางการแพทย์ตามรายการที่องค์การประกัน สังคมกำหนด
  2. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุอันมิใช่เนื่องมาจากการทำงาน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงิน ทดแทน เช่น หากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ที่ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลา ลูกจ้างนั้น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนส่วนต่างของเงินเดือน ที่ทำงานเต็มเวลากับเงินเดือนที่ทำงานไม่เต็มเวลา
  3. กรณีผู้ประกันตนหรือภรรยาของผู้ประกันตนมีครรภ์ คลอดบุตร แท้ง หรือรับเด็กมาอุปการะ ผู้รับ ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ เช่น เงินค่าคลอดบุตร เงินค่ารักษาพยาบาลและอาจได้รับเงิน สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรด้วย แล้วแต่กรณี
  4. กรณีเสียชีวิต องค์การประกันสังคมจะจ่ายค่าทำศพ
  5. กรณีเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงาน ผู้ประกันมีสิทธิได้รับเงินทดแทน เช่น เงินทดแทน การขาดรายได้ เพราะต้องหยุดงาน
  6. กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญเมื่อมีอายุครบ 60 ปี
  7. ครอบครัวของผู้เสียชีวิต กล่าวคือสามีหรือภรรยาและบุตร มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
  8. กรณีสูญเสียอวัยวะ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน

โดยจำนวนเงินค่าทดแทน และระยะเวลาที่จะได้รับเงินทดแทนจะขึ้นอยู่กับกรณีไป นอกจากนี้สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ได้ขยายความคุ้มครองไปถึงครอบครัว บุคคลผู้เกี่ยวข้องของผู้ประกันตนด้วย เช่น สามีหรือภรรยา และลูกของผู้ประกันตน มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกันกับผู้ประกันตน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ กำหนดไว้ในแต่ละกรณี เช่น ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะก็ต่อเมื่อมีการนำส่งเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างน้อย 5 ปีมาแล้ว และเมื่อผู้ประกันตนอายุ 60 ปี เงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ นี้จะเปลี่ยนเป็นเงินบำนาญ เป็นต้น

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าระบบประกันสังคมของ สปป. ลาว นั้นมีความคล้ายคลึงกับระบบประกันสังคม ของไทย โดยมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดตามสภาพสังคมในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ สปป ลาว และ ประเทศไทยต่างเป็นประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดังนั้นระบบประกันสังคมจะมีข้อกำหนด เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ และให้ความคุ้มครองในแนวทางเดียวกันกลับหน้าหลัก