เกร็ดการทำธุรกิจ

เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม)

ตัวเลขการส่งออกปัจจุบัน/ตัวเลขเป้าหมาย

107.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ม.ค. - ต.ค. 2555)

กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน

  • ให้การสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย
  • จัดการประชุม Business Forum เป็นเวทีพบปะหารือระหว่างภาคเอกชนไทยกับหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนของ สปป.ลาว ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสร้างช่องทางติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

แผนดำเนินการต่อไป

  • สนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของธุรกิจไทย เพื่อช่วยส่งเสริมความนิยมในสินค้าไทย
  • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของธุรกิจด้านอาหาร โดยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก


กลับหน้าหลัก