เกร็ดการทำธุรกิจ

สปป. ลาว กับการเป็นแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน (Battery of ASEAN)

สปป. ลาว กับการเป็นแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน (Battery  of ASEAN)

สปป. ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาค (กรมอาเซียน, 2555) ประเทศที่เป็นสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และยังคงมีสมาชิกบางประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries) อันเนื่องมาจากความล้าหลังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากร (United Nations, 2008) ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียน

สังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อการส่งออกและการแปรรูป และนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในท้ายที่สุด ทั้งนี้ ในการพัฒนาดังกล่าว พลังงานถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ที่นำมาใช้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม รวมไปถึงการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้เครื่องจักรเข้าช่วยในการขยายกำลังการผลิต เพื่อให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนยกระดับไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วในท้ายที่สุด (Developed Countries)

สปป. ลาว เป็นประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries) ตั้งแต่ปีค.ศ. 1971 ด้วยเหตุนี้ สปป. ลาว จึงวางเป้าหมายที่จะพ้นจากการเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดให้ได้ภายในปีค.ศ. 2020 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7) ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาให้ สปป. ลาว ก้าวพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเช่นกัน (United Nations, 2008) นอกจากความร่วมมือภายนอกดังกล่าวแล้ว หนึ่งในปัจจัยภายในที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ สปป. ลาว พัฒนาได้อย่างรวดเร็วก็คือการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลผลิต การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกทั้งนี้เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นการรักษาดุลการค้าของประเทศ และจะส่งผลให้การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมใน สปป. ลาว เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งทำให้การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้น สปป. ลาว จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานที่มั่นคง โดยนอกจากเป็นการพัฒนาแหล่งพลังงานเพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้ว สปป. ลาว เองมีความตั้งใจที่จะส่งออกพลังงานเป็นสินค้าเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

จากนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานดังกล่าวของรัฐบาล ในปัจจุบันไฟฟ้าจึงเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของ สปป. ลาว ซึ่งรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าของ สปป. ลาว แต่ละปีมีอัตราเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกิจการพลังงานจึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ที่สำคัญต่อประเทศกลับหน้าหลัก