เกร็ดการทำธุรกิจ

การจำกัดการนำเข้าสินค้าบริเวณด่านประเพณีและด่านท้องถิ่น

ตามที่ ด่านภาษีปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ได้ออกหนังสือแจ้งเลขที่ 012 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่อง ห้ามการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ผ่านด่านที่ไม่ใช่ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าใช้สำหรับการผลิตทางการเกษตร โดยจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สรุปได้ดังนี้

1. สินค้าที่อนุญาตให้บริษัท ฯ นำเข้า ได้แก่

(1.1) สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้สำหรับการผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้ด่านท้องถิ่นปากตะพาน
(1.2) สินค้าที่เป็นปัจจัยสำหรับการผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ำ เครื่องนวดข้าว เครื่องสีข้าว เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช อาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกสิกรรม วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำประมงของท้องถิ่น


2. สินค้าที่ไม่อนุญาตให้บริษัท ฯ นำเข้า ได้แก่

สินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ (1.1) และ (1.2) จะไม่อนุญาตให้บริษัทนำเข้า – ส่งออก นำเข้าสินค้าผ่านด่านปากตะพานโดยเด็ดขาด


3. สินค้าที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปนำเข้า ได้แก่

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้สำหรับการดำรงชีวิตและสินค้าที่เป็นปัจจัยสำหรับการผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอื่นๆ หากแต่เป็นการนำเข้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นการนำเข้าเพื่อการพาณิชย์ เช่น ประชาชนลาวข้ามเข้ามาซื้อวัสดุก่อสร้างในฝั่งไทยเพื่อนำไปสร้างบ้านพักอาศัย สามารถนำเข้าได้ตามปกติ เป็นต้น


4. สินค้าที่ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปนำเข้า ได้แก่

สินค้าที่นำเข้า โดยบุคคลทั่วไปในลักษณะเพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อจำหน่ายต่อใน สปป.ลาว

ที่มารูปภาพ :
http://www.pace2race.com/vat/

01/30/2017กลับหน้าหลัก