เกร็ดการทำธุรกิจ

ธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว

ธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว

ประเภทธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว


รัฐบาล สปป. ลาว ได้ออกประกาศว่าด้วยประเภทธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว บัญชีเลขที่ ค 02-2015 โดยมีใจความสำคัญดังนี้

» ประเภทธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว หมายถึง ประเภทธุรกิจที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับพลเมืองลาว เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่พลเมืองลาว จึงไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติดำเนินธุรกิจดังกล่าว

บัญชีธุรกิจสงวนสำหรับพลเมืองลาว หมายเลข ค 02 - 2015 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

 

กลุ่มงาน

ISIC

ประเภทธุรกิจ

ภาคส่วนรับผิดชอบ

กสิกรรม ป่าไม้ และการประมง

 

0230

การเก็บของป่า หรือพืชผลจากป่าไม้ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะกิจการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา)

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และกระทรวงสาธารณสุข

อุตสาหกรรมแปรรูป

 

1312

การทอผ้า (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะ การทอผ้า รวมทั้งการออกแบบ                การเก็บยกดอกลวดลายผ้าไหม และการมัดหมี่แบบพื้นเมืองลาว)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

 

1321

การถักและยกดอกผ้า (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะการยกดอกผ้าไหมลาวที่มีลวดลายศิลปะโบราณของชนเผ่าต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม                 และท่องเที่ยว

 

1629

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นจากไม้, การผลิตของใช้จากหวาย, ฟาง และวัตถุจักสาน (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะ โรงงานแปรรูปไม้ขนาดเล็กแบบครอบครัว และ                  การทำธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับการแกะสลักไม้และการจักสานอื่นๆ ที่มีลวดลายศิลปะโบราณของชนเผ่าต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า                             และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม                    และท่องเที่ยว

 

1812

การดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะงานการพิมพ์)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

2393

การผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และถ้วยชามที่เป็นกระเบื้องอื่น ๆ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการทำธุรกิจ เฉพาะเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบหัตถกรรมพื้นเมืองลาว และลวดลายศิลปะโบราณของชนเผ่าต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า                             และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม           และท่องเที่ยว

 

3211

การผลิตเครื่องประดับและชิ้นส่วนประกอบเครื่องประดับ (สำหรับ ISIC นี้               สงวนการทำธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตแบบหัตถกรรมพื้นเมืองลาว และลวดลายศิลปะโบราณของชนเผ่าต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า                             และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม                และท่องเที่ยว

 

3212

การผลิตเครื่องประดับเทียมและชิ้นส่วนประกอบ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการทำธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตแบบหัตถกรรมพื้นเมืองลาว และลวดลายศิลปะโบราณของ       ชนเผ่าต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า                             และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม                และท่องเที่ยว

การใช้ไฟฟ้า แก๊ส ไอน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์

 

3510

การผลิต ถ่ายกำลัง และแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะ              การดำเนินธุรกิจโครงการไฟฟ้าน้ำตกใน สปป. ลาว ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 15                เมกะวัตต์ลงมาในรูปแบบไม่มีการสัมปทานโครงการ

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่

การก่อสร้าง

 

 

 

 

4321

การติดตั้งไฟฟ้า (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการทำธุรกิจเฉพาะการบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร)

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่

 

4322

การติดตั้งท่อส่งน้ำ ติดตั้งเครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการทำธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับการวางท่อน้ำประปาในตัวเมือง การติดตั้งระบบน้ำประปา และติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร)

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

ธุรกิจขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 

 

G

ธุรกิจขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (สำหรับภาคส่วน G เป็นการสงวนการทำธุรกิจเฉพาะธุรกิจขายส่งและขายปลีก ที่ใช้ทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 4,000 ล้านกีบลงมา) ยกเว้นรหัส 452 ให้ดูรหัส 4520 ในบัญชี ง 02 - 2015

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

การขนส่งและคลังสินค้า

 

4921

การขนส่งโดยสารทางบกภายในตัวเมือง หรือเขตชานเมือง

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

 

4922

การขนส่งโดยสารทางบกอื่น ๆ (ยกเว้นธุรกิจการบริการรถแท็กซี่มิเตอร์)

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

 

5221

การดำเนินการประจำวันให้การขนส่งทางบก (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะกิจการเกี่ยวกับสถานีรถขนส่งโดยสาร)

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

การบริการด้านที่พักและอาหาร

 

5510

การบริการสถานที่พักระยะสั้น (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะธุรกิจบ้านพัก                 รีสอร์ท โรงแรมระดับสามดาวลงมา)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

ด้านข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร

 

5813

การพิมพ์ ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ บทความ และวารสาร

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

5819

การดำเนินงานด้านการพิมพ์อื่น ๆ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะธุรกิจการก่อตั้งสำนักพิมพ์ต่าง ๆ)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

5920

การดำเนินการจัดพิมพ์บทเพลงและบันทึกเสียง

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

6010

การออกอากาศทางวิทยุ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะธุรกิจการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

6021

การออกอากาศทางโทรทัศน์ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะธุรกิจการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชน)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

การดำเนินการด้านการเงินและการประกันภัย

 

6430

สถาบันการเงิน กองทุน และระบบการเงินอื่น ๆ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะการก่อตั้งสถาบันการเงินจุลภาคที่ไม่รับเงินฝาก การก่อตั้งสหกรณ์สินเชื่อและ                       เงินฝากออมทรัพย์)

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว

 

6492

การปล่อยสินเชื่อกู้ยืมอื่นๆ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะธุรกิจโรงจำนำ)

 

การดำเนินการด้านสายวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค

 

7110

การดำเนินการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษา                 ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการทำธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับกิจการให้คำปรึกษาด้านการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมลาวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และการออกแบบก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง ตั้งแต่ 22 kv - 35 kv และต่ำกว่า 0.4 kv

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว               และกระทรวงพลังงานและบ่อแร่

 

7490

การดำเนินการด้านสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้                    จัดเข้าหมวดใด (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการทำธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับกิจการแปลภาษาลาว)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

การบริการสนับสนุน และคุ้มครองบริการ

 

7810

การดำเนินการขององค์กรจัดหางาน (ธุรกิจการบริการจัดหางาน)

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

7920

การดำเนินการบริการต้อนรับอื่น ๆ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการท่องเที่ยวเฉพาะบางพื้นที่)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

8121

การรักษาความสะอาดตึกอาคารทั่วไป

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

การศึกษา

 

8522

การศึกษาด้านเทคนิคและวิชาชีพ (ธุรกิจศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ยกเว้นโรงเรียนเทคนิควิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค เพราะเป็นการส่งเสริมตามรูปแบบการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 2 แต่ 2554 - 2558)

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

8549

การศึกษาด้านอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้จัดเข้าในหมวดใด (ISIC นี้ สงวนเฉพาะธุรกิจ                  สอนภาษาลาวให้คนต่างประเทศ)

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา

การดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์และงานทางสังคม

 

8690

การดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์อื่น ๆ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนเฉพาะ             ห้องตรวจโรคเอกชนแต่ละประเภท แต่ละลักษณะ และแต่ละระดับในขอบเขตทั่วประเทศ)

กระทรวงสาธารณสุข

การบริการอื่น ๆ

 

9523

ธุรกิจซ่อมแซมรองเท้าและเครื่องหนัง

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

9601

บริการซักเปียก ซักแห้งประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์ขนสัตว์

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

9602

บริการตัดผมและเสริมสวย (ที่ไม่ใช้ศัลยกรรม)

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

9603

บริการจัดงานศพ และกิจการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

9609

งานตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ (สำหรับ ISIC นี้ สงวนการทำธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งสถานที่ และกิจการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟ แสง สี และเสียง)

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

และกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว

 

หมายเหตุ:           - บัญชี ค 02 - 2015 (ฉบับปรับปรุง) ใช้แทน และยกเลิกบัญชี ค 01 - 2013  

- ประเภทธุรกิจในบัญชี ค 02 - 2015 (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งหมดมี 37 กิจการ ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมมาจากข้อเสนอของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

11/03/2017กลับหน้าหลัก