เกร็ดการทำธุรกิจ

ธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว

ธุรกิจต้องห้ามใน สปป. ลาว

ประเภทธุรกิจต้องห้ามในการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว


รัฐบาล สปป. ลาว ได้ออกประกาศว่าด้วย บัญชีประเภทธุรกิจต้องห้ามในการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว หมายเลข ข01-2013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

»ประเภทธุรกิจต้องห้าม หมายถึง ประเภทธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนลาวหรือคนต่างชาติดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงในชาติ รวมทั้งธุรกิจที่กระทบต่อจารีตประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ

บัญชีธุรกิจต้องห้ามในการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว หมายเลข ข 01 - 2013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556

 

ลำดับที่

ประเภทธุรกิจ

นิติกรรม

ภาคส่วนรับผิดชอบ

1

สารเคมีอันตรายประเภท 1 เอกสารแนบ 01 ของข้อตกลงแลขที่ 1041/อค.กอห ลงวันที่ 28 พ.ค. 55

- ข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองสาร และสารเคมีอุตสหกรรม เลขที่ 1041/อค.กอห. ลงวันที่ 28 พ.ค. 55

- ดำรัสว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกสินค้า เลขที่ 114/ลบ. ลงวันที่ 6 เม.ย. 54

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

2

ธาตุกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด

- ดำรัสว่าด้วยการส่งออก ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เลขที่ 90/นย. ลงวันที่ 9 มิ.ย. 51 และ

- กฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุ เลขที่ 02/สพช. ลงวันที่ 20 ธ.ค. 54

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่

3

ลูกกระสุนและอาวุธทุกชนิด (ยกเว้นสารระเบิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม แต่ต้องได้รับอนุญาตเฉพาะ) พาหนะใช้ในสงคราม

- กฎหมายอาญา เลขที่ 12/สพช. ลงวันที่ 9 พ.ย. 48

- ข้อตกลงของนายกฯ ว่าด้วยการคุ้มครองและใช้สารระเบิดใน สปป. ลาว   เลขที่ 39/นย. ลงวันที่ 12 ก.ค. 44

กระทรวงป้องกันประเทศ

4

ฝิ่น, เมล็ดฝิ่น, ดอกฝิ่น, แก่นฝิ่น, ดอกฝิ่นแห้ง, ฝิ่นสำเร็จรูป, อื่น ๆ ที่ทำจากฝิ่น,              ใบโกโก้, กัญชา ในรูปแบบต่าง ๆ โคเคนและอนุพันธ์ของมัน

- กฎหมายอาญา เลขที่ 12/สพช. ลงวันที่ 9 พ.ย. 48

- กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด เลขที่ 10/สพช. ลงวันที่ 25 ธ.ค. 50

- ดำรัสปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด เลขที่ 076/นย. ลงวันที่ 20 ก.พ. 52

คณะรัฐบาล

กระทรวงป้องกันความสงบ

5

กระดาษพิมพ์เงิน หมึกพิมพ์เงินเครื่องจักรพิมพ์เงิน และเครื่องจักรถลุงเงินเหรียญ

- กฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง สปป. ลาว เลขที่ 05/สพช. ลงวันที่ 14 ต.ค. 42

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว

6

ประเภทธุรกิจหวงห้ามต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ สปป. ลาว

- ระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเหตุ:  ประเภทธุรกิจในบัญชี ข 01 - 2013 ได้พิจารณาและรวบรวม จากการเสนอของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11/03/2017กลับหน้าหลัก