กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขให้กับนักธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ มีผู้เข้าร่วมทุกจากภาคส่วน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจไทยและสมาคมนักธุรกิจไทย และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 160 คน ในโอกาสนี้ นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา ร่วมกับผศ. ดร. ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย - ลาว และผู้จัดการอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน์ โดยได้กล่าวถึงความตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และคณะผู้จัดร่วมในการศึกษาแนวทางปัญหาการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันกับทุกภาคส่วน และการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคในภาพรวม

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ห้อง ตามรายประเทศ กล่าวคือ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจไทยของแต่ละประเทศในเชิงลึก ทั้งนี้ นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงพนมเปญ ได้ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเสวนาพิเศษหัวข้อ “แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการทำธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” และนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กล่าวปิดการสัมมนาดังกล่าว

10/04/2016



กลับหน้าหลัก