หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของ สปป. ลาว

ในช่วงปี 2561 – 2567 ธนาคารโลกและรัฐบาล สปป. ลาวจัดสรรทุน 29.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของ สปป. ลาว ทุนดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารโลก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งปม. ของรัฐบาล สปป. ลาว 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกลุ่ม การผลิตของเกษตรกร 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาวจะดำเนินโครงการ ร่วมกับแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงไซยะบูลี เวียงจันทน์ บอลิคำไซ คำม่วน และนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่ทางการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวของพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ผัก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อขยายผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนแรงงานและต้นทุนการผลิต โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการเกษตร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร และการบริหารจัดการโครงการ

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน เม.ย. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน เม.ย. 2564 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 918 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้าประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาวเร่งสำรวจครัวเรือนยากจนเพื่อให้ความช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว อยู่ระหว่างสำรวจและประเมินจำนวนครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเร่งด่วน โดยเดิมที มีแผนจะรวบรวมตัวเลขให้ครบภายในวันที่ 15 พ.ค. 2564 แต่ต่อมาได้เลื่อนกำหนดรวบรวมตัวเลขดังกล่าวออกไป นายสุดทิไซ สมพาวัด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงเวียงจันทน์ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจครัวเรือนยากจนในแต่ละเขตและหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงาน ในพื้นที่และอาสาสมัครในหมู่บ้าน โดยมีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจนจำนวน 1,949 ครอบครัว รวมทั้งหมด 32,420 คน จำนวนคนตกงานทั้งหมด 24,759 คน ซึ่งอาศัยอยู่ใน 9 เมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ เจ้าหน้าที่แรงงานคาดว่า จำนวนครัวเรือนยากจนในนครหลวงเวียงจันทน์มีประมาณ 12,000 ครอบครัวและมีคนว่างงานประมาณ 26,000 คน และสาเหตุหนึ่งที่คนยากจนใน สปป. ลาวส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตยากจน มาจากการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ปัจจุบันส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลครัวเรือนยากจน ในแต่ละหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมากำหนดนโยบายบรรเทาความยากจนต่อไป ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 19 พ.ค. 2564

ไซยะบูลีจะพัฒนาความเชื่อมโยงกับไทย จีน และเวียดนาม

นายคำเพ็ด พมมะลาด หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซยะบูลี ให้ข้อมูลว่า แขวงไซยะบูลีตั้งเป้าการก่อสร้างเส้นทางเข้าถึงบ้าน (เทียบเท่าแขวงของไทย) ภายในแขวงไซยะบูลีให้ได้ร้อยละ 90 ของจำนวนบ้านทั้งหมด โดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินสมทบของประชาชน รวมทั้งก่อสร้างคลังพักสินค้า พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตามเส้นทางเศรษฐกิจที่ด่านสากล 4 แห่ง ได้แก่ ด่านสากลปางมอน ด่านน้ำเงิน ด่านน้ำเหือง และด่านพูดู่ ก่อสร้างสถานีขนส่งโดยสาร 6 แห่ง ราดยางมะตอยเส้นทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี สร้างท่าเรือ 1 แห่ง ที่บ้านผาเลียบเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแขวง ปรับปรุงผังเมืองของ 3 เมือง ได้แก่ เมืองไซสะถาน เมืองเพียง และ เมืองเงินให้ได้ร้อยละ 100 ขยายน้ำประปาใน 1 เมือง และขยายน้ำประปาชุมชนให้ได้ 10 พื้นที่ และสร้างจุดชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้ได้ 2 แห่งในเทศบาลแขวง

นโยบายและมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด 19 ของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรควิด 19 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ด้านนโยบายการเงิน 1.1 ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้สำหรับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 ล้านกีบ และ MSMEs เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 2564) 1.2 ขยายเวลาการส่งรายงานทางการเงินและผลประกอบการปี 2563 ของวิสาหกิจไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

เขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถานครหลวงเวียงจันทน์และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 บริษัท ร่วมทุนลาว - จีน จำกัด และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์ผ่านระบบ cloud เพื่อก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถานครหลวงเวียงจันทน์และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลพื้นฐาน ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ อีกทั้งลดต้นทุนในการบริหารและดำเนินงาน ยกระดับขีดความสามารถในการบริการ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความได้เปรียบด้านทรัพยากรทุกประเภทเพื่อเปลี่ยนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัท ร่วมทุนลาว - จีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท ลงทุนและก่อสร้างมณฑลยูนนานหุ้นส่วน จำกัด กับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ ในการลงทุนก่อสร้างและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวกับรัฐบาลจีน โครงการดังกล่าวได้รับ การบรรจุในแผนปฏิบัติงานคู่ร่วมชะตากรรมลาว - จีน บริษัท China Mobile International เป็นบริษัทลูกของ China Mobile ซึ่งมีสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 37 สาขา ทั่วโลก มีสายเคเบิ้ลใต้ทะเลและบนบกกว่า 70 เส้น ที่ผ่านมาได้ขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เพื่อให้บริการด้านระบบข้อมูลข่าวสารให้วิสาหกิจในประเทศที่มีความร่วมมือภายใต้ Belt and Road Initiative รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ภายใต้ข้อริเริ่มดังกล่าว ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจ การค้า วันที่ 13 พ.ค. 2564 https://laoedaily.com.la/2021/05/13/94528/

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวระงับการชำระหนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2564 นายพุดทะไซ สีวิไล รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว และหัวหน้าหน่วยงานนโยบายการเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยจะสานต่อนโยบายการเงิน ดังนี้

สปป. ลาวกำหนดนโยบายลดผลกระทบจากโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 นางพอนวัน อุทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 สรุปได้ ดังนี้

6 นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาวในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนคณะเลขาของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้นักลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงการระบาด ของโรคโควิด 19 ของกระทรวงแผนการฯ ว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ใน สปป. ลาวระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อภาคการท่องเที่ยว การบริการ และอุตสาหกรรมแปรรูป ปัจจุบันรัฐบาล สปป. ลาวอนุญาตให้ภาคการผลิต และการบริการสามารถดำเนินธุรกิจได้แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด พร้อมกันนั้น รัฐบาล สปป. ลาวได้กำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสานต่อการอนุญาตการลงทุนใน สปป. ลาว โดยดำเนินการ ดังนี้

พัฒนาการด้านการส่งเสริมแรงงานของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 นางใบคำ ขัดทิยะ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว กล่าวผ่านสื่อมวลชนเนื่องในวันแรงงานสากลว่า รัฐบาล สปป. ลาวให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นคู่ร่วมงานในการสร้างผลผลิตให้แก่ประเทศ โดยแรงงานถือเป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มปริมาณและคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งมีส่วนกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา รัฐบาล สปป. ลาวร่วมกับองค์กรแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศกำหนดข้อเสนอและดำเนินการ ตามนโยบายและระเบียบกฎหมายด้านแรงงานได้ดีและเป็นที่น่าพอใจ สปป. ลาวให้ความสำคัญกับกฎหมายว่าด้วยแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ในการปกป้องและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งยังร่างกฎหมายหลายฉบับ และได้ติดตามตรวจตราการดูแลแรงงานโดยเน้นธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้


Pages: Prev. 1 ... 17 18 19 20 21 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon