หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สรุปผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประชุมสรุปผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 และคาดการณ์แผนงบประมาณของทั้งปี 2564 โดยมีรองรัฐมนตรี หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการเงิน สปป. ลาวเข้าร่วม

โควิด 19 ส่งผลให้คนใน สปป. ลาวกว่า 84,000 คนยากจนขึ้น

เมื่อวันที่ 5 - 15 พ.ค. 2564 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว ได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินจำนวนครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างเร่งด่วน ผลการสำรวจระบุว่าจำนวนคนตกงานและประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 และถูกเลิกจ้างงานในต่างประเทศมีทั้งหมด 84,418 คน โดยกระทรวงแรงงานฯ จะยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล สปป. ลาว เพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจน เมื่อข้อเสนอได้รับการอนุมัติ นายกรัฐมนตรีจะออกดำรัสเพื่อนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ นายปะทุมพอน สนทะนี รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ผู้ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละแขวงแล้ว จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและเบื้องต้น โดยจัดหาอาหารและกองทุนตามที่ได้รับอนุมัติในแต่ละแขวง การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ส่งผลให้คนยากจนจำนวนมากตกงานและไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ มีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจน 1,216 ครอบครัว มีคนตกงานทั้งหมด 30,698 คน รองลงมา คือ แขวงจำปาสักมีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจน 2,472 ครอบครัว มีคนตกงานทั้งหมด 9,934 คน แขวงบ่อแก้วมีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจน 1,528 ครอบครัว มีคนตกงานทั้งหมด 6,213 คน แขวงอุดมไซมีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจน 3,133 ครอบครัว มีคนตกงานทั้งหมด 11,753 คน แขวงอัดตะปือมีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจน 780 ครอบครัว มีคนตกงานทั้งหมด 3,168 คน และ แขวงเซกองมีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจน 171 ครอบครัว มีคนตกงานทั้งหมด 2,693 ทั้งนี้ ยังเหลืออีก 12 แขวงที่ยังไม่ได้สำรวจและคาดว่าจำนวนกลุ่มครอบครัวยากจนและครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะเพิ่มมากขึ้น ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 28 พ.ค. 2564

ทางด่วนเวียงจันทน์ - ปากเซอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาล สปป. ลาว

นายคงเพ็ด ดาลาวอน กรรมการผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ - ปากเซ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ยื่นเสนอเส้นทางด่วนกับห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว ทางด่วนเวียงจันทน์ - ปากเซจะคู่ขนานกับถนนหมายเลข 13 ใต้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ - เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ - เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน - แขวงสะหวันนะเขต - แขวงสาละวัน -เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก มีระยะทางรวม 617 กิโลเมตร โดยช่วงแรกมีจุดเริ่มต้นจากถนน 450 ปี นครหลวงเวียงจันทน์ถึงเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ระยะทาง 126 กิโลเมตร เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาจาก 90 นาที เหลือ 30 - 40 นาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของช่วงที่ 1 อีก 4 ช่วงยังไม่ได้เริ่มการศึกษา ความเป็นไปได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โครงการฯ การก่อสร้างจะใช้ผู้รับเหมาของ 4 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทลาว 2 แห่ง และบริษัทจีน 2 แห่ง เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดจาก 8 - 10 ชั่วโมง เหลือ 6 - 7 ชั่วโมง และจะทำให้โครงข่ายเส้นทางคมนาคมของ สปป. ลาวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายการพัฒนา เพื่อเปลี่ยนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่เชื่อมโยงทางบกของรัฐบาล สปป. ลาว ทางด่วนนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมอื่น ๆ ภายในประเทศ เช่น ทางด่วนเวียงจันทน์ - บ่อเต็น (ชายแดนลาว - จีน) ซึ่งเปิดใช้งานระยะที่ 1 (เวียงจันทน์ - วังเวียง) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ธ.ค. 2563 และปัจจุบันรัฐบาล สปป. ลาว ได้อนุมัติการก่อสร้างทางด่วนแห่งนี้ในระยะที่ 2 (วังเวียง - หลวงพระบาง) และทางด่วนเวียงจันทน์ - ฮานอย ซึ่งจะช่วยสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลวงของ สปป.ลาวกับเวียดนาม ปัจจุบันทางด่วนเวียงจันทน์ – ฮานอย อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 28 พ.ค. 2564 เว็บไซต์ The Laotian Times วันที่ 28 พ.ค. 2564 https://laotiantimes.com/2021/05/28/movement-on-the-vientiane-to-pakse-expressway-project/

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)

นายไลทอง พมมะวง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 รัฐบาล สปป. ลาวมีมาตรการปิดด่านพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ รวมถึงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 ซึ่งการก่อสร้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้รับเหมาจากไทยได้รับอนุญาตให้ส่งคนงานเข้ามาดำเนินการที่ฝั่งลาว ช่วงกลางวันเท่านั้น และต้องข้ามแม่น้ำโขงกลับไทยทุกเย็น อย่างไรก็ตาม ในส่วนการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยบริษัทลาวยังคงดำเนินตามแผนที่วางไว้ ปัจจุบัน การก่อสร้างเส้นทางเข้าและด่านตรวจคนเข้าเมืองมีความคืบหน้าร้อยละ 10 สะพานดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 5 เดือน และคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 36 เดือน (แล้วเสร็จปี 2566) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 3,900 ล้านบาท ปัจจุบันการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างแขวงบอลิคำไซและจังหวัดบึงกาฬใช้เรือข้ามฝาก หากสะพานแล้วเสร็จจะทำให้แขวงบอลิคำไซกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมระดับภูมิภาคอีกระหว่างไทย สปป. ลาว และเวียดนาม ด้วยระยะทางเพียง 150 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สั้นที่สุดของสามประเทศ ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 25 พ.ค. 2564

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของ สปป. ลาว

ในช่วงปี 2561 – 2567 ธนาคารโลกและรัฐบาล สปป. ลาวจัดสรรทุน 29.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของ สปป. ลาว ทุนดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารโลก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งปม. ของรัฐบาล สปป. ลาว 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกลุ่ม การผลิตของเกษตรกร 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาวจะดำเนินโครงการ ร่วมกับแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงไซยะบูลี เวียงจันทน์ บอลิคำไซ คำม่วน และนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่ทางการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวของพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ผัก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อขยายผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนแรงงานและต้นทุนการผลิต โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการเกษตร การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร และการบริหารจัดการโครงการ

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน เม.ย. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน เม.ย. 2564 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 918 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้าประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาวเร่งสำรวจครัวเรือนยากจนเพื่อให้ความช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว อยู่ระหว่างสำรวจและประเมินจำนวนครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเร่งด่วน โดยเดิมที มีแผนจะรวบรวมตัวเลขให้ครบภายในวันที่ 15 พ.ค. 2564 แต่ต่อมาได้เลื่อนกำหนดรวบรวมตัวเลขดังกล่าวออกไป นายสุดทิไซ สมพาวัด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงเวียงจันทน์ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจครัวเรือนยากจนในแต่ละเขตและหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงาน ในพื้นที่และอาสาสมัครในหมู่บ้าน โดยมีครัวเรือนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยากจนจำนวน 1,949 ครอบครัว รวมทั้งหมด 32,420 คน จำนวนคนตกงานทั้งหมด 24,759 คน ซึ่งอาศัยอยู่ใน 9 เมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ เจ้าหน้าที่แรงงานคาดว่า จำนวนครัวเรือนยากจนในนครหลวงเวียงจันทน์มีประมาณ 12,000 ครอบครัวและมีคนว่างงานประมาณ 26,000 คน และสาเหตุหนึ่งที่คนยากจนใน สปป. ลาวส่วนใหญ่ยังคงมีชีวิตยากจน มาจากการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ปัจจุบันส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลครัวเรือนยากจน ในแต่ละหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมากำหนดนโยบายบรรเทาความยากจนต่อไป ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 19 พ.ค. 2564

ไซยะบูลีจะพัฒนาความเชื่อมโยงกับไทย จีน และเวียดนาม

นายคำเพ็ด พมมะลาด หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซยะบูลี ให้ข้อมูลว่า แขวงไซยะบูลีตั้งเป้าการก่อสร้างเส้นทางเข้าถึงบ้าน (เทียบเท่าแขวงของไทย) ภายในแขวงไซยะบูลีให้ได้ร้อยละ 90 ของจำนวนบ้านทั้งหมด โดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินสมทบของประชาชน รวมทั้งก่อสร้างคลังพักสินค้า พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตามเส้นทางเศรษฐกิจที่ด่านสากล 4 แห่ง ได้แก่ ด่านสากลปางมอน ด่านน้ำเงิน ด่านน้ำเหือง และด่านพูดู่ ก่อสร้างสถานีขนส่งโดยสาร 6 แห่ง ราดยางมะตอยเส้นทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี สร้างท่าเรือ 1 แห่ง ที่บ้านผาเลียบเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแขวง ปรับปรุงผังเมืองของ 3 เมือง ได้แก่ เมืองไซสะถาน เมืองเพียง และ เมืองเงินให้ได้ร้อยละ 100 ขยายน้ำประปาใน 1 เมือง และขยายน้ำประปาชุมชนให้ได้ 10 พื้นที่ และสร้างจุดชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้ได้ 2 แห่งในเทศบาลแขวง

นโยบายและมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด 19 ของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรควิด 19 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ด้านนโยบายการเงิน 1.1 ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้สำหรับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 ล้านกีบ และ MSMEs เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 2564) 1.2 ขยายเวลาการส่งรายงานทางการเงินและผลประกอบการปี 2563 ของวิสาหกิจไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

เขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถานครหลวงเวียงจันทน์และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 บริษัท ร่วมทุนลาว - จีน จำกัด และบริษัท China Mobile International (สิงคโปร์) ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์ผ่านระบบ cloud เพื่อก่อตั้งเมืองอัจฉริยะ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถานครหลวงเวียงจันทน์และเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลพื้นฐาน ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ อีกทั้งลดต้นทุนในการบริหารและดำเนินงาน ยกระดับขีดความสามารถในการบริการ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะใช้ความได้เปรียบด้านทรัพยากรทุกประเภทเพื่อเปลี่ยนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัท ร่วมทุนลาว - จีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท ลงทุนและก่อสร้างมณฑลยูนนานหุ้นส่วน จำกัด กับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ ในการลงทุนก่อสร้างและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวกับรัฐบาลจีน โครงการดังกล่าวได้รับ การบรรจุในแผนปฏิบัติงานคู่ร่วมชะตากรรมลาว - จีน บริษัท China Mobile International เป็นบริษัทลูกของ China Mobile ซึ่งมีสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 37 สาขา ทั่วโลก มีสายเคเบิ้ลใต้ทะเลและบนบกกว่า 70 เส้น ที่ผ่านมาได้ขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เพื่อให้บริการด้านระบบข้อมูลข่าวสารให้วิสาหกิจในประเทศที่มีความร่วมมือภายใต้ Belt and Road Initiative รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ภายใต้ข้อริเริ่มดังกล่าว ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจ การค้า วันที่ 13 พ.ค. 2564 https://laoedaily.com.la/2021/05/13/94528/


Pages: Prev. 1 ... 17 18 19 20 21 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon