หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

แผนการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

สปป. ลาวอยู่ระหว่างเตรียมสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายประธานที่บ้านห้วยโง เมืองจอมเพ็ด 

ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางไปทางทิศเหนือ 25 กิโลเมตร และห่างจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประมาณ 2,036 กิโลเมตร 
เป็นเขื่อนแบบฝากน้ำล้น (Run-of-River) มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ สันเขื่อนมีความยาว 275 เมตร สูง 79 เมตร 
กว้าง 97 เมตร มีประตูระบายน้ำ 9 ประตู โดยเป็นประตูระบายตะกอน 3 ประตู และมีทางเดินเรือ ที่สามารถรองรับน้ำหนักเรือได้ 500 ตัน 
และบันไดปลาตามมาตรฐานสากลของการสร้างเขื่อนตามลำแม่น้ำ

ลาวปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของเขื่อนผลิตไฟฟ้า

ที่ประชุมประจำปีของภาคพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป. ลาว เมื่อเดือน ก.พ. 2563 ซึ่งมี ดร. คำมะนี อินทิลาด 

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประธาน รับทราบแผนการตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐาน
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ โดยกระทรวงพลังงานฯ จะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าตรวจสอบเขื่อนขนาดเล็ก 354 โครงการ ทั้งที่เริ่มผลิตไฟฟ้าแล้ว 39 โครงการ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 24 โครงการ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ 291 โครงการ โดยหลังจากที่ได้รับรายงาน 
ด้านความปลอดภัยจากผู้พัฒนาโครงการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานฯ และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจะเข้าตรวจสอบ
โครงการและมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างละเอียด ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานฯ  
จะเข้าตรวจสอบโครงการก่อนฤดูฝน และอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบริหาร
จัดการความปลอดภัยของเขื่อน อีกทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งกรมบริหารจัดการความปลอดภัยเขื่อน 
โดย สปป. ลาวประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ (International Commission on Large Dams: ICOLD)

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจลาวขยายตัวลดลง

ดร. ลีเบอ ลีบัวปาว รักษาการหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบัน สปป. ลาว ยังไม่มี

รายงานผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาว โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง ในขณะที่
สายการบินลาวได้หยุดทำการบินชั่วคราวในบางเส้นทางการบินที่มีความเสี่ยง ได้แก่ จีน เริ่มหยุดทำการบิน 
เมื่อต้นเดือน ก.พ. 2563 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 ได้ทำการบินในเส้นทางเวียงจันทน์ - คุนหมิง และคุนหมิง - 
เวียงจันทน์ จำนวน 3 เที่ยว/สัปดาห์ และหยุดทำการบินไปเกาหลีใต้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2563 นอกจากนี้ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการค้าตามลำดับ เนื่องจากนักลงทุนจาก
ต่างประเทศระงับแผนการเดินทางและโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน สปป. ลาว และพบข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าบางชนิด

กล้วยยังคงเป็นสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ระบุว่า มูลค่าการส่งออกกล้วยของ สปป. ลาวไปยังจีน และไทยปี 2562 อยู่ที่ 198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าส่งออกปี 2560 และ 2561 ซึ่งอยู่ที่ 167.9 และ 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกกล้วยของ สปป. ลาวสืบเนื่องจากการปลูกกล้วยผ่านระบบ contract farming สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญอื่น ๆ ของ สปป. ลาว ได้แก่ มันสำปะหลัง กาแฟดิบ ยางพารา ข้าวโพด และข้าว

รัฐบาล สปป. ลาวเตรียมปล่อยเงินสนับสนุน SMEs 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 โดยมีประธานและสมาชิกสภาบริหารกองทุนดังกล่าวเข้าร่วม

แขวงบอลิคำไซเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

แขวงบอลิคำไซเร่งเตรียมการด้านต่าง ๆ สำหรับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 2563 โดยเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผอ.สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้โครงการดังกล่าว ในวงเงิน 1,380 ล้านบาท

รัฐบาล สปป. ลาวร่วมกับเอกชนจีนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบริเวณเขื่อนน้ำงึม 1

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว นาย Rui Zhao ประธานบริษัท Hangzhou Safefound Technology จำกัด นายแสงทองพะจัน สีวงไซ ผู้อำนวยการบริษัท Lao PPA จำกัด และนาย Xiangming Fang รองประธานบริษัท Hangzhou Safefound Technology จำกัด ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบริเวณ เขื่อนน้ำงึม 1 หรือ Project Development Agreement (PDA) ในเขตพื้นที่บ้านโพนสะหวาด เมืองล่องซาน แขวงไซสมบูน โดยมี ดร. สีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว นายจันสะหมอน วงสมจิด หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน แขวงไซสมบูน นายพอยคำ ฮุ่งบุนยวง รองเจ้าแขวงไซสมบูน และนายบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน

การประชุมคุ้มครองแรงงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมคุ้มครองแรงงานลาวในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ณ แขวงหลวงพระบาง เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการกำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และกฎระเบียบด้านแรงงาน รวมถึงเร่งปรับปรุงและสร้างกลไก การประสานงานให้ชัดเจนระหว่างกระทรวงแรงงานฯ กับคณะคุ้มครองโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านแรงงาน การทำงานของแรงงานต่างชาติ และการส่งเสริมให้แรงงานลาวเข้าทำงานในโครงการฯ

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ เลขที่ 1

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ดร. สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว และ ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว และนายพูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ หมายเลข 1 หรือทางด่วนคู่ขนานถนนไกสอน พมวิหาน ณ บ้านโนนหวาย เขตเศรษฐกิจเฉพาะ บึงธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์

Kumpulan Powernet มีแผนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสะมอย แขวงเวียงจันทน์

บริษัท Kumpulan Powernet Berhad ประเทศมาเลเซีย มีแผนทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Zhenghong Building Road & Bridge Construction เพื่อก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสะมอย แขวงเวียงจันทน์ ด้วยเงินลงทุน 15.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะออกแบบและก่อสร้างเขื่อนที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี 5 เดือน


Pages: Prev. 1 ... 40 41 42 43 44 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon