หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รัฐบาล สปป. ลาวเตรียมปล่อยเงินสนับสนุน SMEs 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 โดยมีประธานและสมาชิกสภาบริหารกองทุนดังกล่าวเข้าร่วม

แขวงบอลิคำไซเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ)

แขวงบอลิคำไซเร่งเตรียมการด้านต่าง ๆ สำหรับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 2563 โดยเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผอ.สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้โครงการดังกล่าว ในวงเงิน 1,380 ล้านบาท

รัฐบาล สปป. ลาวร่วมกับเอกชนจีนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบริเวณเขื่อนน้ำงึม 1

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว นาย Rui Zhao ประธานบริษัท Hangzhou Safefound Technology จำกัด นายแสงทองพะจัน สีวงไซ ผู้อำนวยการบริษัท Lao PPA จำกัด และนาย Xiangming Fang รองประธานบริษัท Hangzhou Safefound Technology จำกัด ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบริเวณ เขื่อนน้ำงึม 1 หรือ Project Development Agreement (PDA) ในเขตพื้นที่บ้านโพนสะหวาด เมืองล่องซาน แขวงไซสมบูน โดยมี ดร. สีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว นายจันสะหมอน วงสมจิด หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน แขวงไซสมบูน นายพอยคำ ฮุ่งบุนยวง รองเจ้าแขวงไซสมบูน และนายบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน

การประชุมคุ้มครองแรงงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมคุ้มครองแรงงานลาวในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ณ แขวงหลวงพระบาง เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการกำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และกฎระเบียบด้านแรงงาน รวมถึงเร่งปรับปรุงและสร้างกลไก การประสานงานให้ชัดเจนระหว่างกระทรวงแรงงานฯ กับคณะคุ้มครองโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านแรงงาน การทำงานของแรงงานต่างชาติ และการส่งเสริมให้แรงงานลาวเข้าทำงานในโครงการฯ

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ เลขที่ 1

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ดร. สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว และ ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว และนายพูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ หมายเลข 1 หรือทางด่วนคู่ขนานถนนไกสอน พมวิหาน ณ บ้านโนนหวาย เขตเศรษฐกิจเฉพาะ บึงธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์

Kumpulan Powernet มีแผนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสะมอย แขวงเวียงจันทน์

บริษัท Kumpulan Powernet Berhad ประเทศมาเลเซีย มีแผนทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Zhenghong Building Road & Bridge Construction เพื่อก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสะมอย แขวงเวียงจันทน์ ด้วยเงินลงทุน 15.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะออกแบบและก่อสร้างเขื่อนที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี 5 เดือน

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหารือข้อเสนอการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

เมื่อวันที่ 5 – 6 ก.พ. 2563 คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลุ่มแม่น้ำโขงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ แขวงหลวงพระบาง โดยมีผู้แทนภาครัฐ ประเทศสมาชิก MRC ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม

สปป. ลาว ยังพบความท้าทายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้เข้าร่วม การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร ณ ศูนย์การร่วมมือสากลและฝืกอบรม ลาว – ญี่ปุ่น นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ม.ค. 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ม.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.94 เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 2562 ร้อยละ 0.9 สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าต่าง ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 หมวดไปรษณีย์และโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 หมวดของใช้ในครัวเรือนและของตกแต่งภายในบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 หมวดสุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 หมวดคมนาคมและขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดที่อยู่อาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 หมวดเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 หมวดร้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 หมวดบันเทิงและการพักผ่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15

ประเมินสภาพเศรษฐกิจมหภาค สปป. ลาว ปี 2562

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 นายลีเบอ ลีบัวปาว รักษาการหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมเผยแพร่รายงานการประเมินสภาพเศรษฐกิจมหภาคประจำปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ณ สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์


Pages: Prev. 1 ... 40 41 42 43 44 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon