หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2564 - 2568)

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการฯ และนักวิชาการในฐานะคณะกรรมการระดับชาติฯ เข้าร่วม กระทรวงแผนการฯ ได้ยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 (2564 – 2568) ร่างแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แผนดังกล่าวเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ สปป. ลาวสามารถหลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ด้วยการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาสีเขียวและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 โดยกำหนด 6 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน เม.ย. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน เม.ย. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 529 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

SMEs ด้านความมั่นคงทางอาหารจะได้รับประโยชน์จากการปล่อยเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สปป. ลาว (SMEs) มีแผนปล่อยเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน SMEs ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาคการธนาคาร

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2563 สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติได้ออกรายงานผลการศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจลาว ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการระยะสั้น กลาง และยาว ประจำเดือน เม.ย. 2563 โดยผลการศึกษาพบว่า สภาพคล่องของระบบธนาคารอาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการฟื้นตัวช้าของภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงที่จะมีหนี้เสีย (NPLs) เพิ่มขึ้นภายหลังระยะผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น จากการกู้ยืมเงินของธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด

เศรษฐกิจลาว ปี 2563 คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 3.3

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2563 สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติได้ออกรายงานผลการศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจลาว ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการระยะสั้น กลาง และยาว ประจำเดือน เม.ย. 2563 โดยผลการศึกษาพบว่า โรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ซึ่งคาดการณ์ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) สปป. ลาวจะขยายตัวลดลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 3.3 ในปี 2563 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ร้อยละ 4.5

การประชุมรัฐบาลสมัยสามัญ ประจำเดือน เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมรัฐบาล สมัยสามัญประจำเดือน เม.ย. 2563 ผ่านระบบ video conference โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุมและจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และคณะเฉพาะกิจรับผิดชอบติดตามผลกระทบ และการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข้าร่วม

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขผลกระทบของมาตรการสกัดกั้นโรค โควิด 19 ต่อภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เสนอให้รัฐบาล สปป. ลาวและคณะเฉพาะกิจที่รับผิดชอบติดตามผลกระทบและการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของโรคโควิด 19 พิจารณาโดยด่วนเกี่ยวกับการขยายเวลาของคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 06/นย. ว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้น ป้องกันการระบาด ควบคุม และเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านโรคโควิด 19 ไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2563 โดยข้อเรียกร้องมีดังนี้

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มี.ค. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน มี.ค. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 804.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 343.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 461.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 117.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าว ไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ธนาคารโลกประเมินปีนี้เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.6

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ฉบับเดือน เม.ย. 2563 ในหัวข้อ “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (East Asia and Pacific in Time of COVID-19)” ซึ่งระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในกรณีการระบาดไม่รุนแรง และอาจติดลบร้อยละ 0.5 ในกรณีรุนแรง ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ เมื่อปี 2562 ที่ร้อยละ 5.8

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อ สปป. ลาวรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Nicola Pontara ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับกรณีฉุกเฉินสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การควบคุมการติดเชื้อ การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การค้นหาผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ การคุ้มครองกรณีมีผู้ติดเชื้อ และการยกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังและทักษะการรักษาของคณะแพทย์ สปป. ลาว โดยมีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เข้าร่วม


Pages: Prev. 1 ... 38 39 40 41 42 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon