หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขผลกระทบของมาตรการสกัดกั้นโรค โควิด 19 ต่อภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เสนอให้รัฐบาล สปป. ลาวและคณะเฉพาะกิจที่รับผิดชอบติดตามผลกระทบและการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของโรคโควิด 19 พิจารณาโดยด่วนเกี่ยวกับการขยายเวลาของคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 06/นย. ว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้น ป้องกันการระบาด ควบคุม และเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านโรคโควิด 19 ไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2563 โดยข้อเรียกร้องมีดังนี้

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มี.ค. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน มี.ค. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 804.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 343.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 461.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 117.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าว ไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ธนาคารโลกประเมินปีนี้เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.6

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ฉบับเดือน เม.ย. 2563 ในหัวข้อ “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (East Asia and Pacific in Time of COVID-19)” ซึ่งระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในกรณีการระบาดไม่รุนแรง และอาจติดลบร้อยละ 0.5 ในกรณีรุนแรง ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ เมื่อปี 2562 ที่ร้อยละ 5.8

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อ สปป. ลาวรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Nicola Pontara ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับกรณีฉุกเฉินสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การควบคุมการติดเชื้อ การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การค้นหาผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ การคุ้มครองกรณีมีผู้ติดเชื้อ และการยกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังและทักษะการรักษาของคณะแพทย์ สปป. ลาว โดยมีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เข้าร่วม

พิธีวางรางรถไฟโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีนอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 บริษัท ทางรถไฟ ลาว - จีน จำกัด ได้จัดพิธีวางรางรถไฟขึ้นอย่างเป็นทางการที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยได้วางรางเหล็กยาว 500 เมตร เส้นแรกเพื่อแสดงถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ที่ได้ก้าวเข้าสู่ระยะการวางรางรถไฟ

รัฐบาล สปป. ลาว ออกนโยบายและมาตรการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวได้มีข้อตกลง เลขที่ 31/นย. ลว. 2 เม.ย. 2563 ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจลาว สรุปสาระได้ดังนี้

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกนโยบายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยนโยบายสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง สปป. ลาว ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2563 มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ก.พ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.24 ลดลงจากเดือน ม.ค. 2563 ร้อยละ 0.7 สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีแนวโน้มลดลงจากเดือน ม.ค. 2563 ร้อยละ 0.21 โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.81 เนื่องจากราคาข้าวสาร สัตว์ปีก และผักสดลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภทมีราคาสูงขึ้น เช่น เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.94 รวมทั้งสินค้าหมวดเหล้าและบุหรี่ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และไปรษณีย์และโทรคมนาคมมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าบางประเภทเพิ่มสูงขึ้นในเดือน ก.พ. 2563 ได้แก่ (1) การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สุกรเติบโตช้า และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (2) อุทกภัยและภัยแล้งทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศ และ (3) อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนทำให้ราคาสินค้าและการบริการภายในประเทศสูงขึ้น

โครงการขยายท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้วมีความคืบหน้าร้อยละ 50

รัฐบาล สปป. ลาวได้จัดสรรงบประมาณ 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการปรับปรุงท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำการบินตามมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง สปป. ลาว และมาตรฐานความปลอดภัยสากล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 และมีกำหนด ให้แล้วเสร็จเดือน พ.ย. นี้

เตรียมปล่อยเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริม SMEs ใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ/ประธานสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างกองทุนฯ กับธนาคารพาณิชย์ใน สปป. ลาว 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคาร Saigon Thuong Tin (Sacombank ลาว) ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม และธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น – ลาว ณ กระทรวงอุตสาหกรรมฯ


Pages: Prev. 1 ... 38 39 40 41 42 ... 74 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon