หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

โครงการขยายท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้วมีความคืบหน้าร้อยละ 50

รัฐบาล สปป. ลาวได้จัดสรรงบประมาณ 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการปรับปรุงท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำการบินตามมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง สปป. ลาว และมาตรฐานความปลอดภัยสากล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 และมีกำหนด ให้แล้วเสร็จเดือน พ.ย. นี้

เตรียมปล่อยเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริม SMEs ใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ/ประธานสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างกองทุนฯ กับธนาคารพาณิชย์ใน สปป. ลาว 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคาร Saigon Thuong Tin (Sacombank ลาว) ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม และธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น – ลาว ณ กระทรวงอุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมแปรรูปใน สปป. ลาวมีแนวโน้มขยายตัวลดลง

ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปใน สปป. ลาวต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปใน 

สปป. ลาวส่วนใหญ่พึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยในช่วงปี 2558 – 2560 อุตสาหกรรมแปรรูปมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้น แต่ในปี 2561 เป็นต้นมาอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวลดลง แต่ในภาพรวมยังช่วยให้เศรษฐกิจ สปป. ลาวขยายตัว

สปป. ลาวส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า

นายสันติสุก พูนสะหวัด รองหัวหน้ากรมนโยบายการค้าต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 

กล่าวในที่ประชุมวิชาการของกระทรวงฯ ว่า ภาครัฐได้ออกมาตรการด้านการค้า อาทิ สร้างกำแพงภาษีนำเข้า 
การกำหนดปริมาณการนำเข้า การยกเว้นภาษีวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออก รวมถึงการเจรจา
เปิดตลาดสินค้ากับประเทศคู่ค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดขั้นตอนการส่งออก ยกเว้นภาษีส่งออก
บางรายการ และส่งเสริม การเข้าเป็นห่วงโซ่มูลค่าของภูมิภาคและของโลก

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ก.พ. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 

รายงานว่า เดือน ก.พ. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 769 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 391 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ได้ดุลการค้าประมาณ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นครหลวงเวียงจันทน์จะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้

นางสาววาลี เวดสะพง ผู้บริหารบริษัท บางกอกเชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) กล่าวว่า ปัจจุบันการก่อสร้างโรงพยาบาล

เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การก่อสร้าง
ฐานอาคารและการวางระบบมีความล่าช้าแต่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว และผู้รับเหมาจะเร่งก่อสร้างโรงพยาบาล
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จะทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ประมาณ 3 เดือน เช่น 
ระบบการบริหารจัดการ พนักงาน สารสนเทศ และระบบต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรกของปี 2564

แผนการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

สปป. ลาวอยู่ระหว่างเตรียมสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายประธานที่บ้านห้วยโง เมืองจอมเพ็ด 

ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางไปทางทิศเหนือ 25 กิโลเมตร และห่างจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประมาณ 2,036 กิโลเมตร 
เป็นเขื่อนแบบฝากน้ำล้น (Run-of-River) มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ สันเขื่อนมีความยาว 275 เมตร สูง 79 เมตร 
กว้าง 97 เมตร มีประตูระบายน้ำ 9 ประตู โดยเป็นประตูระบายตะกอน 3 ประตู และมีทางเดินเรือ ที่สามารถรองรับน้ำหนักเรือได้ 500 ตัน 
และบันไดปลาตามมาตรฐานสากลของการสร้างเขื่อนตามลำแม่น้ำ

ลาวปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของเขื่อนผลิตไฟฟ้า

ที่ประชุมประจำปีของภาคพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป. ลาว เมื่อเดือน ก.พ. 2563 ซึ่งมี ดร. คำมะนี อินทิลาด 

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประธาน รับทราบแผนการตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐาน
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ โดยกระทรวงพลังงานฯ จะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าตรวจสอบเขื่อนขนาดเล็ก 354 โครงการ ทั้งที่เริ่มผลิตไฟฟ้าแล้ว 39 โครงการ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 24 โครงการ และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ 291 โครงการ โดยหลังจากที่ได้รับรายงาน 
ด้านความปลอดภัยจากผู้พัฒนาโครงการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานฯ และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจะเข้าตรวจสอบ
โครงการและมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างละเอียด ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานฯ  
จะเข้าตรวจสอบโครงการก่อนฤดูฝน และอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบริหาร
จัดการความปลอดภัยของเขื่อน อีกทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งกรมบริหารจัดการความปลอดภัยเขื่อน 
โดย สปป. ลาวประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ (International Commission on Large Dams: ICOLD)

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจลาวขยายตัวลดลง

ดร. ลีเบอ ลีบัวปาว รักษาการหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบัน สปป. ลาว ยังไม่มี

รายงานผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาว โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง ในขณะที่
สายการบินลาวได้หยุดทำการบินชั่วคราวในบางเส้นทางการบินที่มีความเสี่ยง ได้แก่ จีน เริ่มหยุดทำการบิน 
เมื่อต้นเดือน ก.พ. 2563 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 ได้ทำการบินในเส้นทางเวียงจันทน์ - คุนหมิง และคุนหมิง - 
เวียงจันทน์ จำนวน 3 เที่ยว/สัปดาห์ และหยุดทำการบินไปเกาหลีใต้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2563 นอกจากนี้ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการค้าตามลำดับ เนื่องจากนักลงทุนจาก
ต่างประเทศระงับแผนการเดินทางและโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน สปป. ลาว และพบข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าบางชนิด

กล้วยยังคงเป็นสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ระบุว่า มูลค่าการส่งออกกล้วยของ สปป. ลาวไปยังจีน และไทยปี 2562 อยู่ที่ 198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าส่งออกปี 2560 และ 2561 ซึ่งอยู่ที่ 167.9 และ 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกกล้วยของ สปป. ลาวสืบเนื่องจากการปลูกกล้วยผ่านระบบ contract farming สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญอื่น ๆ ของ สปป. ลาว ได้แก่ มันสำปะหลัง กาแฟดิบ ยางพารา ข้าวโพด และข้าว


Pages: Prev. 1 ... 39 40 41 42 43 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon