หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

พิธีวางรางรถไฟโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีนอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 บริษัท ทางรถไฟ ลาว - จีน จำกัด ได้จัดพิธีวางรางรถไฟขึ้นอย่างเป็นทางการที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยได้วางรางเหล็กยาว 500 เมตร เส้นแรกเพื่อแสดงถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ที่ได้ก้าวเข้าสู่ระยะการวางรางรถไฟ

รัฐบาล สปป. ลาว ออกนโยบายและมาตรการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวได้มีข้อตกลง เลขที่ 31/นย. ลว. 2 เม.ย. 2563 ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจลาว สรุปสาระได้ดังนี้

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกนโยบายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยนโยบายสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง สปป. ลาว ให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2563 มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ก.พ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.24 ลดลงจากเดือน ม.ค. 2563 ร้อยละ 0.7 สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีแนวโน้มลดลงจากเดือน ม.ค. 2563 ร้อยละ 0.21 โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.81 เนื่องจากราคาข้าวสาร สัตว์ปีก และผักสดลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภทมีราคาสูงขึ้น เช่น เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.94 รวมทั้งสินค้าหมวดเหล้าและบุหรี่ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และไปรษณีย์และโทรคมนาคมมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าบางประเภทเพิ่มสูงขึ้นในเดือน ก.พ. 2563 ได้แก่ (1) การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สุกรเติบโตช้า และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (2) อุทกภัยและภัยแล้งทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศ และ (3) อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนทำให้ราคาสินค้าและการบริการภายในประเทศสูงขึ้น

โครงการขยายท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้วมีความคืบหน้าร้อยละ 50

รัฐบาล สปป. ลาวได้จัดสรรงบประมาณ 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการปรับปรุงท่าอากาศยานห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำการบินตามมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง สปป. ลาว และมาตรฐานความปลอดภัยสากล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 และมีกำหนด ให้แล้วเสร็จเดือน พ.ย. นี้

เตรียมปล่อยเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริม SMEs ใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ/ประธานสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างกองทุนฯ กับธนาคารพาณิชย์ใน สปป. ลาว 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคาร Saigon Thuong Tin (Sacombank ลาว) ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม และธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น – ลาว ณ กระทรวงอุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมแปรรูปใน สปป. ลาวมีแนวโน้มขยายตัวลดลง

ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปใน สปป. ลาวต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปใน 

สปป. ลาวส่วนใหญ่พึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยในช่วงปี 2558 – 2560 อุตสาหกรรมแปรรูปมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้น แต่ในปี 2561 เป็นต้นมาอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวลดลง แต่ในภาพรวมยังช่วยให้เศรษฐกิจ สปป. ลาวขยายตัว

สปป. ลาวส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า

นายสันติสุก พูนสะหวัด รองหัวหน้ากรมนโยบายการค้าต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 

กล่าวในที่ประชุมวิชาการของกระทรวงฯ ว่า ภาครัฐได้ออกมาตรการด้านการค้า อาทิ สร้างกำแพงภาษีนำเข้า 
การกำหนดปริมาณการนำเข้า การยกเว้นภาษีวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออก รวมถึงการเจรจา
เปิดตลาดสินค้ากับประเทศคู่ค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อลดขั้นตอนการส่งออก ยกเว้นภาษีส่งออก
บางรายการ และส่งเสริม การเข้าเป็นห่วงโซ่มูลค่าของภูมิภาคและของโลก

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน ก.พ. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว 

รายงานว่า เดือน ก.พ. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 769 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 391 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ได้ดุลการค้าประมาณ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ นครหลวงเวียงจันทน์จะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้

นางสาววาลี เวดสะพง ผู้บริหารบริษัท บางกอกเชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) กล่าวว่า ปัจจุบันการก่อสร้างโรงพยาบาล

เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การก่อสร้าง
ฐานอาคารและการวางระบบมีความล่าช้าแต่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว และผู้รับเหมาจะเร่งก่อสร้างโรงพยาบาล
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จะทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ประมาณ 3 เดือน เช่น 
ระบบการบริหารจัดการ พนักงาน สารสนเทศ และระบบต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรกของปี 2564


Pages: Prev. 1 ... 39 40 41 42 43 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon