หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานด้านการลงทุนใน สปป. ลาว
การประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในสปป.ลาว
กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
รูปแบบการลงทุน
การลงทุนเพียงลำพังหรือการร่วมลงทุน
การนำเงินสดเข้าสปป. ลาว
อาชีพสงวนสำหรับคน สปป. ลาว
การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยฉบับแก้ไข

กฎหมายประกันภัยใน สปป. ลาว ได้มีการปรับปรุงเมื่อปี 2011 โดยกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยปี 2011 (“กฎหมายประกันภัย”) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันชีวิตภายใต้กฎหมายประกันภัยการประกันชีวิต

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีฉบับแก้ไข

เมื่อกล่าวถึงกฎหมายภาษี ผู้อ่านหลายท่านคงนึกไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐจาก ประชาชนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น เงินได้ หรือมูลค่า สินค้าและบริการ


Pages: Prev. 1 ... 71 72 73 74 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon