หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 2563 ลดลงเล็กน้อย

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน มิ.ย. 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.28 จากร้อยละ 5.46 เมื่อเดือน พ.ค. 2563 เนื่องจากราคาสินค้าและบริการ โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีการปรับตัวลงร้อยละ 0.47 เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.45 ที่พักอาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 ของใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 สินค้าเพื่อสุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 การคมนาคมและขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20

BCPG สนใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน สปป. ลาว

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) มีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน สปป. ลาวเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแขวงเซกองและแขวง อัดตะปือทางตอนใต้ของ สปป. ลาว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 64,000 เฮกตาร์ มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ โดยคาดว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเวียดนาม (EVN)

ผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และแผนการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563 ผ่านระบบ video conference โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ หัวหน้าและรองหัวหน้ากรมต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

มูลค่าการนำเข้า – ส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า 4,461 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยการส่งออก 1,954 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้า 2,506 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 552 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

พิธีเปิดตัวบริษัท ลาวโมบาย มันนี่ จำกัด เพื่อให้บริการเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 บริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดตัวบริษัท ลาวโมบายมันนี่ จำกัด โดยมี ดร. ทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร สปป. ลาว นายสุลิสัก ทำนุวง หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระสะสาง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้บริหารบริษัท ลาวโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายัง สปป. ลาวลดลงร้อยละ 60

กรมโฆษณาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563
มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายัง สปป. ลาว 886,447 คน ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2,228,459 คน) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิก
อาเซียนลดลงเหลือ 555,475 คน จาก 1,462,985 คน ในปี 2562 นักท่องเที่ยวไทย 350,098 คน (ลดลงจาก 942,470 คน)
นักท่องเที่ยวเวียดนาม 186,174 คน (ลดลงจาก 468,632 คน) นักท่องเที่ยวจีน 138,457 คน (ลดลงจาก 261,199 คน)
นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 40,207 คน (ลดลงจาก 46,967 คน) และนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 11,081 คน (ลดลงจาก 44,559 คน)

สาเหตุหลักที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ สปป. ลาว ออกมาตรการ
ปิดด่านชายแดน จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว
เช่น โรงแรม ที่พัก บริษัททัวร์ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในปี 2563 รัฐบาล สปป. ลาวตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ประมาณ 4.7 ล้านคน ซึ่งจะทำเงินให้ สปป. ลาวกว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้

ข้อมูลจากสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ (NIER) ระบุว่า ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ธุรกิจท่องเที่ยวของ สปป. ลาว
ได้รับผลกระทบมากกว่าธุรกิจสาขาอื่น ๆ โดยช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 สปป. ลาวสูญเสียรายได้ประมาณ 450,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและไทยลดลงร้อยละ 16 และร้อยละ 5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกรมโฆษณา การท่องเที่ยวจะประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านสื่อต่าง ๆ และจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือเกี่ยวกับจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวและหารือกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว

สปป. ลาวมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดนักลงทุนเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบัน สปป. ลาว
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 1,000 แห่ง ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือเปิดให้บริการเนื่องจากขาดสิ่งอำนวย
ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. Vientiane times วันที่ 24 ก.ค. 2563
http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_International_142.php

ลาว – จีนร่วมลงนามพัฒนาโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 สถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว และบริษัท ปิโตรเคมีลาว จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพใน สปป. ลาว โดยมีนายสีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน

ข้อเสนอในการลงทุนสำหรับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว ได้ชี้แจงข้อซักถามในที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับ การอนุญาตก่อตั้งและดำเนินธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริษัทนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ที่ผ่านมาธุรกิจบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ควบคุมกิจการดังกล่าวได้ยากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งตั้งอยู่พื้นที่อันตราย ไม่มีใบอนุญาตดำเนินกิจการ ไม่ผ่านเกณฑ์และมาตรฐานตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น สถานีบริการน้ำมันในเขตตัวเมืองบางพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากเกินไป ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้ห่างกันอย่างน้อย 1 กม. และห่างจากเขตชุมชน ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล และเขตแม่น้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชื่อมต่อการชำระระหว่างบริษัท Star Fintech จำกัด กับธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัด

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 นาย Luu Manh Ha ผู้อำนวยการบริษัท Star Fintech จำกัด และบริษัท Star Telecom จำกัด และ ดร. Hay Svay ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารเอซีลีดา ลาว จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน ณ บริษัท Star Telecom สำนักงานใหญ่ โดยมีนายสุลิสัก ทำนุวง หัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระสะสาง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้บริหารบริษัททั้งสอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ต้องการแรงงานต่างชาติ

นางสาววาลี เวดสะพง รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ ช่วงแรกมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 80 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 2 ปี อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การก่อสร้างมีความล่าช้า โดยเฉพาะการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ระบบการจัดการสารสนเทศ และระบบการแพทย์ ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศกว่า 50 คน มาปฏิบัติงานดังกล่าวได้ โดยหากแรงงานดังกล่าวเดินทางเข้ามาจะต้องเข้ากักตัว 14 วัน และเมื่อกลับประเทศปลายทางจะต้องกักตัวอีก 14 วัน ซึ่งหมายความว่า ใน 1 เดือน แรงงานเหล่านี้จะเหลือเวลาทำงานเพียงไม่กี่วัน จึงขอให้รัฐบาล สปป. ลาวพิจารณาเรื่องการนำแรงงานต่างชาติเพื่อให้โครงการก่อสร้างดำเนินต่อไปตามแผนที่กำหนดไว้


Pages: Prev. 1 ... 34 35 36 37 38 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon