หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

บริษัทลาวโทรคมนาคมลงนามความร่วมมือการให้บริการโทรคมนาคมกับบริษัท อมตะ ซิตี้ ลาว จำกัด

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 นายสุพน จันทะวีไซ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ลาว โทรคมนาคม มหาชน
และนายวรงค์ ตังประพฤทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัดร่วมลงนามสัญญาการร่วมมือยุทธศาสตร์ทางธุรกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมี ดร. สันติสุก สิมมาลาวง รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สปป. ลาว นายสมดี ดวงดี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน
ที่ปรึกษาโครงการ AMATA Smart & Eco City Lao พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว เป็นหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำในการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่วนกลาง และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าทั่วประเทศ โดยมี ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำฯ รวมทั้งผู้แทน จากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การจัดเตรียมร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 นางจันสะหวาด บุบผา รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อน ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้แทนจากแผนก ที่เกี่ยวข้องของแขวงไซสมบูน เชียงขวาง บ่อแก้ว หลวงพระบาง สะหวันนะเขต สาละวัน และจำปาสักเข้าร่วม

การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 ดร. ดาววง พอนแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมครั้งนี้ เพื่อสานต่อมติตกลง
ของรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการคลัง โดยให้กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลาง
และท้องถิ่น ศึกษานโยบายและมาตรการลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อลดการชำระเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการพัฒนาเมืองทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขตนาเตย

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด (Amata City Lao Sole Company Limited) ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการพัฒนาเมืองทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขตนาเตย แขวงหลวงน้ำทา โดยมี นายคำไหล สีปะเสิด เจ้าแขวงหลวงน้ำทา นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว พร้อมด้วยนายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ข้อคิดเห็นของไทยเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟลาว - จีน

นายโจ ฮอร์น พัฒโนทัย ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท Strategy 613 จำกัด ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานของรัฐในการลงทุนทำธุรกิจระหว่างไทยกับจีน กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ สามารถขนส่งสินค้า รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์จากจีนมาไทยผ่านทางรถไฟลาว-จีน ได้แล้ว และชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยในการเพิ่มการเชื่อมโยงประเทศกับเส้นทางรถไฟลาว-จีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมและการค้า

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้า - ส่งออก การผ่านแดน และการขนส่งสินค้า

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้า-ส่งออก การผ่านแดน และการขนส่งสินค้าที่สถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ ด่านสากลท่าบกท่านาแล้ง (สำหรับสินค้า) และเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท เวียงจันทน์โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด นายหยวน หมิงหาว ผู้อำนวยการบริษัท ทางรถไฟลาว - จีน จำกัด หัวหน้ากรมและรองหัวหน้ากรมจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นักธุรกิจ และผู้ประกอบการบริการขนส่งสินค้าเข้าร่วม

เป้าหมายการพัฒนาภาคพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป. ลาว

การพัฒนาภาคพลังงานและเหมืองแร่ของ สปป. ลาว นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญลำดับต้น และตั้งอยู่ บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของภูมิภาคและสากล และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฐานรายรับ ให้กับประเทศ โดยเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตสีเขียว

อัตราเงินเฟ้อ สปป. ลาวในเดือน ธ.ค. 2564

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว
ในเดือน ธ.ค. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นับเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบปี
2564 โดยปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมาจากหมวดคมนาคมและขนส่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.7
หมวดร้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 หมวดการรักษาสุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 หมวดสินค้า
และบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 อย่างไรก็ตาม หมวดการศึกษาลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4

รัฐบาล สปป. ลาว ตั้งเป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณ ในปี 2565

ในปี 2565 รัฐบาล สปป. ลาว ตั้งเป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณ 3.09 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของ GDP เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจะดำเนินนโยบายการจัดเก็บรายได้ที่ทันสมัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อุดช่องโหว่จากการจัดเก็บรายได้ที่อาจส่งผลให้สูญเสียงบประมาณ และตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ รวมถึง ชำระหนี้ทั้งภายในและต่างประเทศ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 74 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon