หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

กระทรวงการเงิน สปป. ลาวออก 4 มาตรการควบคุมรายจ่าย งปม. ปี 2564

นายพูวง กิดตะวง หัวหน้ากรม งปม. แห่งรัฐ กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้นำเสนอมาตรการควบคุมรายจ่ายงบประมาณปี 2564 ต่อที่ประชุมการสรุปผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 และคาดการณ์แผน งปม. ของทั้งปี 2564 ดังนี้

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว (BOL) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเงิน การค้า และการลงทุนไทย – ลาว โดยเห็นว่า สปป. ลาวเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ Global Value Chain โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเส้นทางรถไฟลาว – จีนเปิดบริการสิ้นปีนี้ จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้ภาคเอกชนไทยตระหนักถึงศักยภาพของ สปป. ลาวในการเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนสำหรับภาคเอกชนไทย นอกจากนี้ นายสอนไซฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ BOL ที่แน่นแฟ้น โดยก่อนสถานการณ์โควิด 19 ได้มีการพบหารือและร่วมแข่งกีฬาสามัคคีกันอย่างสม่ำเสมอทุกปี นอกจากนี้ ธปท. ยังสนับสนุนทุนปริญญาตรีและปริญญาโทในไทยปีละ 5 ทุน และทุนฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของ ธปท. ให้แก่พนักงาน BOL ด้วย

ADB ให้การสนับสนุน สปป.ลาวแล้วกว่า 840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564 นางสีสมบูน อุนาวง หัวหน้ากรมร่วมมือสากล กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว และนาง Sonomi Tanaka ผู้อํานวยการสํานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจํา สปป. ลาว ร่วมเปิดการฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดซื้อสำหรับโครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ADB ใน สปป. ลาว และเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมจาก ADB เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ ADB ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอราคา การเบิกเงินกู้ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 คนจากหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ADB

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวงดรับคำร้องขอดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราชั่วคราว

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2564 ห้องการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ออกแจ้งการงดรับคำร้องขอดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและข้อตกลงว่าด้วยธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งได้กำหนดหลักการและระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ การคุ้มครอง ติดตาม และตรวจสอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามกฎหมาย โดยแจ้งการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

โครงการก่อสร้างทางด่วนลาว – จีนคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 10 ปี

นาย Tao Jun รองผู้อำนวยการบริษัท ร่วมทุนพัฒนาทางด่วนลาว - จีน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันได้ทำการสำรวจภาคสนามโครงการก่อสร้างทางด่วนลาว – จีน ระยะ 2 (วังเวียง – หลวงพระบาง) มูลค่าการก่อสร้าง 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะที่ 3 (หลวงพระบาง – อุดมไซ) มูลค่าการก่อสร้าง 2,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และระยะที่ 4 (อุดมไซ – หลวงน้ำทา) มูลค่าการก่อสร้าง 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องเงินทุนสำหรับการก่อสร้าง และประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการนำเข้าอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี คาดว่าจะใช้เวลาในการสร้าง 10 ปี

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน พ.ค. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน พ.ค. 2564 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 904 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 479 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้าประมาณ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่า การนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนน้ำงึม 1

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงเวียงจันทน์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเขื่อนน้ำงึม 1 โดยมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินหนองค้าง แขวงหัวพัน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 นายพอนสุก อินทะวง รองเจ้าแขวงหัวพัน นายบุนแต่ง สีมูน รองหัวหน้า กรมการบินพลเรือน กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการแก้ไขและกำหนด แผนป้องกันผลกระทบในช่วงฤดูฝนสำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินหนองค้าง แขวงหัวพัน พร้อมด้วยผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับแขวง และเมืองซำเหนือ แขวงหัวพันเข้าร่วม

สปป. ลาวคาดว่าจะเก็บภาษีครึ่งแรกของปี 2564 ได้เพียงร้อยละ 38.3

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน การประชุมสรุปผลดำเนินงานตามแผนงบประมาณในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 และคาดการณ์แผนงบประมาณปี 2564 โดยมีรองรัฐมนตรี หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการเงิน สปป. ลาวเข้าร่วม

บริษัท บัวละพา กสิกรรมป่าไม้ จำกัด ส่งออกไม้อัดชุดแรกไปออสเตรเลีย

นางสุไพวัน เที่ยงจันไซ รองผู้อำนวยการบริษัท บัวละพา กสิกรรมป่าไม้ จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ก่อตั้งโรงงานและทดลองการผลิตเมื่อต้นเดือน เม.ย. 2564 ปัจจุบันโรงงานดำเนินการผลิตแล้วร้อยละ 30 และเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 บริษัทฯ ได้ส่งออกไม้อัดชุดแรกที่ผลิตจากโรงงานจำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณ 180 ลบ.ม. มูลค่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปออสเตรเลีย และอยู่ระหว่างการขยายตลาดไปอีกหลายประเทศ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 59 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon