หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สปป. ลาวกำหนดมาตรการด้านการขนส่งสินค้าในช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 นายลัน แสงอาพอน รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

ภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาล สปป. ลาวออกนโยบายเลื่อนชำระเงินกู้ธนาคารในช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะหัวหน้าคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของ โรคโควิด 19 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ของคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ โดยมีรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี และคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รัฐบาล สปป. ลาวหารือแนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะหัวหน้าคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของ โรคโควิด 19 เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ของคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ โดยมีรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี และคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น ดังนี้ 1. นโยบายด้านการคลัง- พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายผ่อนผันและขยายเวลาการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจและครัวเรือน 2. นโยบายด้านสินเชื่อ- ตรวจสอบภาคธุรกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาด และพิจารณา ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ พร้อมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และโครงการส่งเสริม SMEs 3. นโยบายด้านแรงงาน- ทบทวนการประเมินความสามารถของกองทุนประกันสังคม และพิจารณา ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตลอดจนสำรวจข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบที่อยู่นอกระบบประกันสังคม จัดทำแผนช่วยเหลือแบบประชาสงเคราะห์ และจัดให้ผู้ว่างงานเข้าสู่ระบบการจ้างงาน 4. นโยบายด้านการคุ้มครองการผลิต ราคาสินค้า และการขนส่งสินค้า- ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ การติดตามและตรวจสอบสินค้าและราคาสินค้าทั่วประเทศ การอำนวยความสะดวก และแก้ไขอุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างแขวง และด่านสากลเพื่อไม่ให้แออัด รวมถึงแก้ไขปัญหาค่าบริการขนส่งที่สูงขึ้น 5. นโยบายด้านสังคมและประชาชน- การพิจารณาช่วยด้านราคาไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณานโยบายและมาตรการแก้ไขอย่างรอบด้าน และผลักดันให้การดำเนินนโยบายและมาตรการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจ ที่มา: นสพ. ประชาชน 30 เม.ย. 2564

แผนงบประมาณแห่งรัฐ (ปี 2564 - 2568) ของ สปป. ลาว

ในการประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 เมื่อเดือน มี.ค. 2564 ที่ประชุมได้รับรองรายงาน ของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงบประมาณแห่งรัฐ โดยสามารถจัดเก็บรายรับได้ทั้งหมด 120,672 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผน เฉลี่ยร้อยละ 15.9 ของ GDP รายจ่ายทั้งหมด 150,633 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 95 ของแผน เฉลี่ยรอยละ 19.8 ของ GDP และการขาดดุลงบประมาณ 29,960 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของ GDP

ADB คาดเศรษฐกิจ สปป. ลาวปีนี้จะฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 4

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 นาง Sonomi Tanaka ผู้อํานวยการสํานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจํา สปป. ลาว กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ พร้อมกับสิ่งท้าทายด้านโครงสร้าง เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ สปป. ลาว โดยคาดว่าเศรษฐกิจของ สปป. ลาวจะขยายตัวในระดับ ร้อยละ 4 ในปี 2564 และร้อยละ 4.5 ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลจากการเกษตรกรรมที่ดีขึ้นและการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะทดแทนการชะลอตัวของภาคบริการ

สถานีรถไฟลาว – จีนส่วนในแขวงหลวงพระบางมีความคืบหน้าร้อยละ 65

นายคำขัน จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง และคณะ เดินทางเยี่ยมสถานีรถไฟลาว – จีนส่วนในแขวงหลวงพระบาง โดยนาย Xiao Qianwen ผู้อำนวยการทางรถไฟลาว - จีน ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพและความคืบหน้าของโครงการฯ ว่า ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารสถานี ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย มุงหลังคา และ ก่อผนัง รวมทั้งก่อสร้างโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบสถานีแล้วเสร็จร้อยละ 65 โดยคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเปิดใช้ทางรถไฟลาว – จีนในปลายปี 2564

สปป. ลาวเตรียมส่งออกโค 3,000 ตัวแรกไปจีน

นายลินคำ ดวงสะหวัน รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และคณะ เดินทางเยี่ยม ศูนย์กักกันโรคสัตว์ของ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอชแอล จำกัด บริษัท ลาวโกทง จำกัด และบริษัท สิบสองปันนา เยหง การค้า จำกัด ในเมืองสิง แขวงหลวงน้ำทา เพื่อส่งเสริมการส่งออกวัวไปต่างประเทศ

รัฐบาล สปป. ลาวเน้น 7 งานสำคัญเพื่อพัฒนา MSMEs ให้มีคุณภาพ

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSMEs) มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2564 -2568) เน้นการพัฒนา MSMEs ให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 รัฐบาล สปป. ลาว ได้กำหนด 7 นโยบายในแผนพัฒนา MSMEs ดังนี้

รัฐบาล สปป. ลาวเน้นให้งานด้านการเงินส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ การลงทุน สปป. ลาว ให้นโยบายต่อที่ประชุมเผยแพร่มติการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 11 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ของกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ที่มีนายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว หัวหน้ากรม และสมาชิกพรรคเข้าร่วม โดยเน้นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงวิสาหกิจที่รัฐลงทุนให้มีผลกำไรและเป็นวิสาหกิจที่ก้าวหน้า ปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและบุคลากรของวิสาหกิจ ให้มีความเหมาะสม และขับเคลื่อนงานที่มีความสำคัญอันดับต้น ดังนี้

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลให้ราคาปูนซีเมนต์ใน สปป. ลาวสูงขึ้น

ราคาปูนซีเมนต์ตรา Hongshi ของจีนใน สปป. ลาวเพิ่มขึ้นจาก 370,000 เป็น 420,000 กีบต่อตัน ราคาขายปลีกอยู่ที่ 480,000 - 500,000 กีบต่อตัน และราคาปูนตราเสือของไทยเพิ่มขึ้นจาก 620,000 เป็น 665,000 กีบต่อตัน ราคาขายปลีกอยู่ที่ 680,000 - 700,000 กีบต่อตัน


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 59 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon