หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

สปป. ลาวส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนร้อยละ 80

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 นายเลียน ทิแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว ได้แถลงต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกว่า เมื่อปีที่ผ่านมา สปป. ลาว มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปจีนร้อยละ 80 นอกจากนี้ รัฐบาล อยู่ระหว่างร่างข้อกำหนดเงื่อนไขการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืช 3 ชนิดและเตรียมเอกสารทางเทคนิคเพื่อเปิดตลาดเพิ่มอีก 5 ชนิด

สภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เห็นชอบแผนสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดที่ 2

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดยมีประธานและสมาชิกสภาบริหารกองทุนดังกล่าวเข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผล การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวด้านบัญชีของสภาบริหารฯ และพิจารณาแผนปรับปรุงงบประมาณ 6 เดือนหลังของปี 2563 แผนสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดที่ 2 แผนงบประมาณประจำปี 2564 แผนการสนับสนุนเงินทุนงวดที่ 3 ในช่วงหลังของปี 2563 ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อ SMEs วงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐของธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อวิสาหกิจรายย่อย การใช้ประโยชน์จากรายได้ของกองทุนส่งเสริม SMEs การสนับสนุนทุนให้กองทุนอื่น การสนับสนุนทุนเพื่อค้ำประกันในการปล่อยสินเชื่อให้วิสาหกิจรายย่อย

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มิ.ย. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน มิ.ย. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ลาว – จีนร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างห้องตรวจสอบมาตรฐานและยืนยันคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและยานพาหนะที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย และส่งออกใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 นายเวียงทอง วงทะวิไล หัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สปป. ลาว นายสูนทอน จันทะเดด หัวหน้าศูนย์รับรองมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพแห่งชาติ และนาย Zhu Ting รองประธานบริษัท Lao Yijin Investment Development จำกัด ได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วย ความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างห้องตรวจสอบมาตรฐานและยืนยันคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและยานพาหนะที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย และส่งออกใน สปป. ลาว โดยมี ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายสุลิอุดง สูนดาลา รองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

พิธีวางศิลาฤกษ์และลงนามสัมปทานโครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กับนายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท Vientiane Logistics Park จำกัด ร่วมลงนามสัญญาสัมปทานและวางศิลาฤกษ์โครงการพัฒนาท่าบก – ท่านาแล้งและเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายไซสมพอน พมวิหาน ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ดร. บุนจัน สินนะวง รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว นายพูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ศ.ดร. อ๊อด พงสะหวัน ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กลุ่มบริษัทพงสะหวัน เป็นสักขีพยาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและแผนการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและ แผนการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2563 โดยมีนายจันทะบูน สุกอาลุน ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นประธาน และมี ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว และคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้าลาวเข้าร่วม

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง

การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง (VITA) สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาวสำรวจผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์จำนวน 24 บริษัท ผลการสำรวจมีดังนี้

กฎหมายภาษีมีความสำคัญในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้แถลงต่อ ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับการปรับปรุงและการใช้กฎหมายภาษี สรุปสาระสำคัญดังนี้

มาตรการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารแห่ง สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้แถลงต่อที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับสภาพเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว และมาตรการแก้ไข สรุปสาระสำคัญดังนี้

นักธุรกิจจีนศึกษาความเป็นไปได้ 3 โครงการใหญ่ที่แขวงไซสมบูน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 นายจันทะหนอม วงสมจิด หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน แขวงไซสมบูน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนองค์การปกครองแขวงไซสมบูน และนาย Ying Jin Xiang ประธานบริษัท HB Trading Import - Export จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ โครงการศึกษาและสำรวจข้อมูล ทางด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โครงการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกพืชแบบอินทรีย์ใน 5 เมือง ของแขวงไซสมบูน และโครงการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนส่งเสริมการปลูก การอนุรักษ์ และการแปรรูปใบชาป่า (ชาเหมี้ยง) ที่บ้านหนองพูนไซ เมืองล่องแจ้ง แขวงไซสมบูน โดยมี พล.ต. คำเลียง อุทะไกสอน เจ้าแขวงไซสมบูน นายจันทะบูน ลัดตะนะวง รองหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรค ในฐานะหัวหน้าคณะช่วยงานพัฒนาพื้นที่เป้าหมายส่วนกลาง นายคำบุนนัด ไซยะนน รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และผู้บริหารแขวงไซสมบูน เข้าร่วม


Pages: Prev. 1 ... 35 36 37 38 39 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon