หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนจัดอบรมภาษาจีนให้แก่พนักงานลาว

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และบริษัท ทางรถไฟลาว – จีน จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนและทฤษฎีการรถไฟให้แก่พนักงานลาวของบริษัทฯ จำนวน 248 คน เพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการรถไฟลาว – จีนในเดือน ธ.ค. 2564 โดยมีนายสายคำ พันทะวง รองหัวหน้ากรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว นายอานงเดด จันทะลา รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการความร่วมมือ ลาว – จีน และนาย Xiao Qianwen ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทางรถไฟลาว – จีน จำกัด เข้าร่วม

บทรายงานของนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้แถลงต่อที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 9 ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับผลการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2559 – 2563) แผนงบประมาณแห่งรัฐ แผนการเงิน 5 เดือน การคาดการณ์ 6 เดือนแรกของปี 2563 และทิศทาง 6 เดือนหลังของปี 2563 สรุปรายงานในด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้ข้อสรุปกำหนดเวลาสำหรับการปรึกษาหารือล่วงหน้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซะนะคาม

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม MRC นัดพิเศษ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลาการสรุปผลกระบวนการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement - PNPCA) ของโครงการไฟฟ้า พลังน้ำหลวงพระบางถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีเวลาในการพิจารณา แสดงข้อคิดเห็น และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบข้ามพรมแดน จากนั้นจะเริ่มกระบวนการ PNPCA ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำซะนะคามหลังจากกระบวนการ PNPCA ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแล้วเสร็จ

การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – วังเวียงมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 70

โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – วังเวียงปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 71.03 โดยได้ราดยางมะตอย พื้นถนนชั้นแรกเป็นระยะทางกว่า 50 กิโลเมตรและเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาพระแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบโครงการฯ ได้ก่อนกำหนดและเปิดการสัญจรอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธ.ค. 2563 จากกำหนดเดิมในปี 2564

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนมีความคืบหน้าเกือบร้อยละ 90

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ดร. บุนทอง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะตรวจตราศูนย์กลางพรรคและองค์การตรวจสอบรัฐบาล หัวหน้าองค์การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงขั้นศูนย์กลาง และในฐานะหัวหน้าคณะโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน และ ดร. บุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ช่วงนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงเวียงจันทน์

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน พ.ค. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน พ.ค. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 711 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 264 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 447 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่า การส่งออกไฟฟ้า

อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. - พ.ค. 2563

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน เม.ย. 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.84 (เดือน มี.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.14) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.43 จากเดือน มี.ค. 2563 เนื่องจากราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 สุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 อย่างไรก็ตาม บางหมวดสินค้า ปรับตัวลดลง เช่น ไปรษณีย์และโทรคมนาคมลดลงร้อยละ 6.35 การศึกษาลดลงร้อยละ 1.72 ร้านอาหารและโรงแรม ลดลงร้อยละ 1.52 ที่พักอาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มลดลงร้อยละ 1.45 และคมนาคมและขนส่งลดลง ร้อยละ 1.23

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน สปป. ลาวจะซบเซาลงในปี 2563

ในปี 2563 คาดว่าการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สปป. ลาวจะลดลงร้อยละ 15 - 20 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและผลกระทบจากการแพร่ระบาดระบาดของโรคโควิด 19 โดยคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะกลับสู่สภาวะปกติเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ

การนำเข้า – ส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าของ สปป. ลาวปี 2562

กรมนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ได้จัดทำรายงานสถิติการนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าของ สปป. ลาวปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) และเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)

สาเหตุที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่า

ปัจจัยที่ทำให้เงินกีบอ่อนค่าหรือแข็งค่าขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณเงินกีบภายในประเทศ เมื่อความต้องการใช้เงินกีบมากขึ้น ค่าเงินกีบจะแพงขึ้นหรือแข็งค่าขึ้น หากความต้องการใช้เงินกีบน้อยลง ค่าเงินกีบลดลง หรืออ่อนค่าลง


Pages: Prev. 1 ... 36 37 38 39 40 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon